ایکنوفاسیس های واحد رکشا (میوسن زیرین- میانی) در منطقه نیک شهر- قصر قند، حوضه مکران، جنوب شرق ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده نصراله عباسی- ایرج مومنی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
آثار فسیلی (Trace fossils) واحد رکشا (میوسن زیرین- میانی) در حوضه مکران شامل گروه های زیر است:
الف- آثاری که مرزهای رخساره ای را قطع می کنند و در بخش های مختلف حوضه رسوبی اعم از عمیق یا کم یافت می شوند. با توجه به رخساره رسوبی همراه این آثار، آنها را می توان به عنوان شاخص حوضه رسوبی فلیشی عمیق با رسوبگذاری توربیدیتی در نظر گرفت.
ب- آثاری که بدون تعلق به رخساره ایکنولوژیکی خاص، شاخص حوضه رسوبی فلیشی هستند. نزدیک ترین ایکنوفاسیس به این رخساره رسوبی، ایکنوفاسیس های نرئیتس (Nereites) است.
پ- آثاری که جزو ایکنوفاسیس های نرئیتس، کروزیانا (Cruziana) و اسکولیتوس (Skolithos) است و شرایط کم عمق شونده به طرف بالا، از قاعده تا راس توالی واحد رکشا را نشان می دهند.
آثار فسیلی بخش های قاعده ای واحد رکشا متنوع، ولی با فراوانی کم هستند، در حالیکه در بخش های راسی آن دارای آثار فسیلی فراوان، اما با تنوع اندک می باشند.

کلید واژه ها: سایر موارد