ژئودینامیک لبه جنوبی ورق توران، بانگاهی ویژه بر کوههای بینالود

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده مصطفی شهرابی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
ویژگیهای زمین شناسی رشته کوه بینالود واقع در جنوب مشهد، به عنوان لبه جنوبی هرسینین ورق توران در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این رشته کوه از دیدگاه ساختاری به عنوان پهنه ای تدریجی (Transitional Zone) بین زون های ساختاری ایران مرکزی و البرز معرفی شده است. سنگ ها و سازندهای دوران پالئوزوئیک این زون، شبیه سازندهای ایران مرکزی، و دوران مزوزوئیک آن بیشتر شبیه البرز است. بین رشته کوههای کپه داغ و هزار مسجد که در شمال این زون قرار داشته و ویژگیهای مختص به خود دارند. مرز آشکاری که در سطح زمین بتوان دید، وجود ندارد. آیا فرونشست کشف رود می تواند راهنمایی برای یافتن این مرز باشد؟

کلید واژه ها: سایر موارد