یافته های نوین سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازندهای داریان و کژدمی در جنوب غرب ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده کاظم سید امامی- حسن امیری بختیار- هرمز قلاوند- احمد شمیرانی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
به منظور شناسایی دقیق تر مشخصات سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازندهای داریان و کژدمی و نیز تعیین چگونگی گسترش جانبی و تشخیص مرز دقیق آنها براساس جدیدترین روشهای مطالعاتی و مشخص نمودن تغییرات رخساره ای آنها و همچنین تعیین مسئله دیسکانفورمیتی در مرز سازندهای مذکور واقع در جنوب غرب ایران (نواحی فارس، فروافتادگی دزفول) مطالعه ای جامع در منطقه ای به وسعت 100000 کیلومتر مربع (500*200 کیلومتر) انجام پذیرفت. در این راستا، 2 مقطع سطحی در تاقدیس های کوه بنگستان و کوه پیون برداشت گردید و آمونیت های موجود در سازندهای آن، توسط سیدامامی مشخص و تعیین شد.
در این مطالعه، از اطلاعات 40 حلقه چاه اکتشافی و توصیفی بهره گرفته و ستون های سنگ چینه ای آنها براساس نمودارهای الکتریکی، نمودارهای ترسیمی سرچاهی و مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی تهیه و ترسیم شد. سپس 9 نمودار تطابق چینه ای در مقیاس ناحیه ای (2 نمودار در جهت ساختارهای زاگرس و 7 نمودار در جهت عمود بر ساختارها) و 2 نقشه هم ضخامت سازندهای داریان و کژدمی نیز ترسیم شد. سپس با مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی در حدود 2200 مقطع نازک از برش های زیر سطحی و سطحی همه میکروفسیلها شناسایی گردید و با بیوزون های وایند 1965 مطابقت داده شد. زمان تشکیل گرابن عظیم فروافتادگی دزفول در این مطالعه به کرتاسه پیشین (آپسین پسین) نسبت داده شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد