معرفی افق های راهنما از رسوبات دونین بالایی کوه گوده چاه، جنوب شهرستان راور، شمال کرمان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده کرمعلی رحمانی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
منطقه مورد مطالعه در فاصله 75 کیلومتری شمال غرب روستای سراشک (کوه گوده چاه) واقع شده و از لحاظ تقسیمات زمین شناسی ایران، جزئی از زون ایران مرکزی است. در توالی رسوبی دونین بالایی کوه گوده چاه چهار افق راهنما شامل دو افق بیوسترومی و مرجانی به سن فرازنین میانی، یک افق آهکی حاوی گونه های مختلف جنس Spinatrypina در بین افق بیوسترومی به سن فرازنین میانی و یک افق ماسه سنگی سرخ دارای آثار و بقایای گیاهی از جمله Sigillaria به سن قدیمی تر از فرازنین میانی گزارش می شود. از آنجا که این افق ها در برقراری تطابق چینه شناسی زمانی رسوبات دونین بالایی مناطق مختلف ایران، بررسی جغرافیایی دیرینه و همچنین مطالعه روش زندگی و بوم شناسی دیرینه دونین بالایی به ما کمک شایانی می کند، مطالعه و شناخت آنها ضروری به نظر می رسید، که در این مقاله سعی شده است به این مسئله پرداخته شود.

کلید واژه ها: کرمان