زیست چینه شناسی سازند آب تلخ براساس نانوفسیل های آهکی در مقطع تیپ

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محسن یزدان پناه- میترا جنتی جهرمی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
با توجه به ارزش و اهمیت چینه شناسی نانوفسیل های آهکی در تعیین سن توالی های رسوبی دوران دوم، به ویژه کرتاسه پایانی، نهشته های سازند آب تلخ در برش الگو مطالعه شده اند. این مقطع در شرق جاده مشهد- سرخس، در گردنه مزدوران با مختصات جغرافیایی 60 درجه و 33 دقیقه و 10 ثانیه طول شرقی و 36 درجه و 10 دقیقه و 56 ثانیه عرض شمالی واقع است و شامل 813 متر شیل آهکی به رنگ خاکستری مایل به آبی با لایه های فرعی مارن است. در این مطالعه، از توالیهای مذکور، جمعاٌ 50 نمونه برداشت و پس از آماده سازی، 80 اسلاید تهیه گردید. نانوفسیل های آهکی توسط میکروسکوپ نوری و الکترونیک و الکترونیک اسکانینگ مطالعه و بررسی شده و 30 جنس و 56 گونه از فسیل های مذکور، در برش الگوی سازند آب تلخ شناسایی شده اند. تاکنون مطالعات چینه شناسی و فسیل شناسی محدودی بر روی این سازند صورت گرفته و اینک نانوفسیل های آهکی این سازند برای نخستین بار معرفی می شوند. براساس اولین حضور گونه های شاخص و تجمع فسیلی همراه، سه بایوزون در توالی رسوبی برش مذکور تعیین گردید که به ترتیب از پایین به بالا، با زونهای
CC17, CC16 و CC18 قابل مقایسه است.

کلید واژه ها: سایر موارد