بررسی مقدماتی و سیستماتیک ماهیان ائوسن ناحیه چهارمحال و بختیاری

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری نهمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده محمد علی- جعفریان
تاريخ برگزاری ۲۷ بهمن ۱۳۶۹
دستیابی به رخنمون های حاوی مجموعه نسبتاٌ غنی از فسیلهای ماهیان استخوانی Teleostean مربوط به اوسط ائوسن در ناحیه بابا حیدر واقع در غرب شمال غرب شهر کرد استان چهار محال و بختیاری در سری رسوبی آهک مارنی (آهک پلیتی) کرم رنگ که ضخامت زیاد وگسترش جغرافیایی وسیعی در ناحیه دارد و از نظر فسیلی اغلب به صورت قالب خارجی کامل و یا اثر فسیلی قسمت های سخت بدن از قبیل جمجمه- آرواره- ستون مهره ها- باله ها به صورت کامل جدا و یا پیوسته به خوبی حفظ شده اند. و از طرف دیگر وجود تنوع فراوان ماهیان مذکور از نظر رده بندی و تعداد جنسها و گونه های قابل مطالعه و وجود میکرو فسیلهای شاخص و بسیاری آثار گیاهی انتقالی و یا بی مهرگان فسیلی موجب گردیده است تا با یک مطالعه اجمالی بتوان نتایج زیر را به دست آورد:
1- باز شناسی و رده بندی جنس های Dipteichtys, Mene, Prosserrivom, Mera Bregmaceros, Prosteridium, Anguilla, Paraanguilla
مربوط به راسته ها و فوق راسته های
Perciformes, Anguilliformes, Gadiformes
2- تشخیص و شناسایی چند گونه جدید در جنسهای Blochius, Anguilla
3- تعیین وضعیت چینه شناسی به کمک میکرو فسیلهای شاخص از گروه
Globigerina, Hantkenina, Globorotalia
4- شناخت موقعیت پالئوژئو گرافی و پالئواکولوژی ائوسن در حوضه زاگرس به کمک فسیلهای جانوری و گیاهی بویژه وجود گیاهانی از جنس:
Nerium, Cinnamommun, Acasia, Myrica
و همچنین آثار حیاتی مشترک سری رسوبی واجد ماهیان سازند پابده در شهر ایلام.
با توجه به وضعیت خاص منطقه مورد نظر از نظر تنوع فسیلهای ماهیان استخوانی به نظر می رسد که با یک مطالعه وسیعتر می توان به بسیاری از ویژگیهای فسیل شناسی و پالئواکولوژی ناشناخته آگاهی یافت.

کلید واژه ها: سایر موارد