کاربرد GIS و سنجش از دور در تهیه نقشه فرسایش خاک، مطالعه موردی حوضه اوجان چای

نویسنده:
[ مهدی مومی پور ] - کارشناس ارشد GIS و سنجش از دور، باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
خلاصه مقاله:
فرسایش خاک و رسوبگذاری آن در دریاچه سدها یکی از مشکلات بزرگ کشورهای در حال توسعه می باشد . این پدیده علاوه بر نابود کردن خاکهای حاصلخیز زراعی، باعث وارد شدن خسارات اقتصادی به پروژه های سدسازی نیز می گردد . لذا مطالعه رسوبدهی حوضه های آبریز منتهی به سدها برای انجام اقدامات پیشگیرانه مانند احداث بنده ای رسوبگیر لازم است . در این مطالعه، رسوبدهی حوضه آبریز اوجان چای که یکی از زیرحوضه های منتهی برآورد شده است . در MPSIAC و براساس مدل تجربی GIS به سد درحال احداث شهید مدنی می باشد با استفاده از تکنیکهای مدرن دورسنجی و برای بدست آوردن نقشه های پوشش گیاهی، کاربری اراضی و شناسایی وضعیت موجود پدیده های TM این مطالعه از تصاویر ماهواره ای سنجنده فرسایشی استفاده شده است . از GIS برای تلفیق داده ها و تحلیل مدل و تهیه خروجی نقشه ها استفاده شده است .

کلمات کلیدی:
MPSIAC ، دورسنجی، سدسازی، فرسایش خاک، مدلسازی فرسایش

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى