مقایسه جابجاییهای توده سنگ اطراف تونلها بر مبنای معیارهای شکست هوک - براون و موهر کولمب ( مطالعه موردی : تونل انتقال آب کرمان )

نویسنده‌گان:
[ حمید محمدی ] - کارشناس ارشد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[
رضا رحمان نژاد ] - استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
خلاصه مقاله:
بزرگی و توزیع جابجاییهای زمین اطراف یک تونل در حال پیشروی، یکی از مباحث مهم و گسترده در صنعت تونلسازی میباشد . معمولاً این جابجاییها در زمان ساخت، با استفاده از روشهای ابزار بندی و رفتار نگاری اندازهگیری میشوند و از آنها برای بررسی رفتار توده سنگ و نحوه اندرکنش زمین و سازه در شرایط با نگهداری و بدون نگهداری استفاده میکنند . تونل انتقال آب کرمان به طول 63/5 کیلومتر و قطر حفاری 4/04 متر با حداکثر روباره 1160 متر از مخزن سد صفا در شهرستان رابر تا نزدیکی شهر کرمان جهت تامین آب دراز مدت شهر کرمان طراحی شده است و
حفاری آن توسط ماشین تونل زنی تمام مقطع
TBM انجام میشود . در این مقاله، با استفاده از روش همگرایی همجواری بر مبنای معیارهای شکست پرداخته شده است، نتایج حاصله نشان دادند که A11 هوک - براون و موهر کولمب به بررسی وضعیت جابجاییهای توده سنگ اطراف تونل در واحد شرایط معیار شکست حاکم بر توده سنگ می تواند تأثیر به سزایی در میزان جابجاییها داشته باشد به طوریکه میزان جابجاییها با در نظر گرفتن معیار شکست هوک - براون نسبت به معیار شکست موهر کولمب بیشتر است .
                
کلماتکلیدی:
جابجایی توده سنگ، معیار شکست هوک - براون، معیار شکست موهر کولمب، تونل انتقال آب کرمان

کلید واژه ها: کرمان