مقایسه ضرایب الاستیک دینامیک و استاتیک در ماسه سنگ و سیلتستون

نویسنده:
[ محمدهادی داودی ] - استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
خلاصه مقاله:
یکی از روشهای متداول برای برآورد ضرایب الاستیک سنگها استفاده از آزمایش غیرمخرب اولتراسونیک میباشد . در این روش ابتدا سرعت امواج فشاری و برشی در نمونه مورد نظر بر اساس استانداردهای موجود اندازهگیری شده و سپس با استفاده از روابط تئوریک، ثابتهای الاستیک مانند مدول یانگ، نسبت پواسون، مدول برشی و مدول حجمی محاسبه میشود . در این مقاله مجموعهای از نتایج آزمایشگاهی شامل سرعت امواج برشی و فشاری و تعدادی از ضرایب الاستیک برای نمونههایی از دو نوع سنگ سیلتاستون و ماسه سنگ که از یک منطقه تهیه شدهاند مورد استفاده قرار گرفته و روابط موجود بین این پارامترها مورد بحث و بررسی قرار میگیرد

کلمات کلیدی:
موج فشاری، موج برشی، مدول یانگ، نسبت پواسون

کلید واژه ها: سایر موارد