مقایسه روش های تعیین بعد فرکتال برای آنالیز ناهمواری های سطوح سنگی و ضریب زبری سطح درزه

نویسنده‌گان:
[ مسعود زارع نقدهی ] - دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
[
سیدرحمان ترابی ] - دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
[
رضا میکائیل ] - دانشجوی دوره دکتری استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
خلاصه مقاله:
هندسه سطح یک درزه از اهمیت بسزایی در رفتار برشی سنگ های درزه دار برخوردار است . این اهمیت به دلیل تاثیر فوق العاده زبری در بوجود آمدن اتساع یا جابجایی عمودی و به تبع آن در مقاومت ناپیوستگی طی جابجایی افقی می باشد . زبری سطح درزه هر سه پارامتر زاویه اصطکاک، اتساع و مقاومت برشی حداکثر را تحت تاثیر قرار می دهد . از طرفی تعیین مقدار ضریب زبری درزه ) ) JRC در بررسی مقاومت برشی درزه بسیار مهم می باشد . در 40 سال گذشته مطالعات بسیاری جهت تعیین مقدار JRC توسط روش های گوناگون انجام گرفته است . با این حال تاکنون تنها روش های معدودی توانسته اند توافق عمومی را جلب کرده و مورد مقبولیت و اعتبار جهانی قرار گیرند . در این تحقیق ابتدا روش های تعیین بعد فرکتال برای آنالیز ناهمواری سطوح درزه های سنگ و چگونگی تعیین ضریب زبری آن ها پرداخته شده و سپس صحت روش های فوق مورد بررسی قرار گرفته است . به طور حتم استفاده از چنین روش هایی در افزایش دقت در آنالیزهای مکانیک سنگی ناپیوستگی ها و ناهمواری های سطوح بسیار سودمند خواهد بود

کلمات کلیدی:
ناپیوستگی، زبری سطح درزه، بعد فرکتال، سطوح سنگی

کلید واژه ها: سایر موارد