مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک ( مطالعه موردی استان قم )

نویسنده‌گان:
[ طهورا شیخی نارانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
[
ناصر حافظی مقدس ] - استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
خلاصه مقاله:
یکی از مسائلی که در سالهای اخیر توجه کارشناسان و متخصصان مسائل زیست محیطی را به خود جلب کرده است موضوع یافتن مکانی مناسب جهت دفن پسماندهای خطرناک می باشد . با توجه به تعدد پارامترهای موثر در انتخاب محل دفن پسماندها، پی جوئی مکان مناسب از طریق روش های سنتی و صحرائی بسیار دشوار و در مواردی ناممکن می باشد . در مطالعه حاضر تلاش شده است با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ) ) GIS و بهره گیری از لایه های اطلاعاتی : زمین شناسی، لرزه خیزی، خاکشناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، توپوگرافی،شیب، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، مناطق مسکونی و صنعتی، راه های دسترسی، هواشناسی، مناطق حفاظت شده زیست محیطی مورد تجزیه و تحلیل و پردازش قرار گیرند . مطالعه حاضر در 3 مرحله کلی صورت گرفته که شامل پهنه بندی مناطق مستعد دفن پسماند، بازدید های صحرائی و گزینش نهائی می باشد . در نهایت 3 محل به عنوان مکان های مستعد جهت دفن پسماند در استان قم شناسائی می شوند .

کلمات کلیدی:
پسماندهای خطرناک، مکان یابی، سامانه اطلاعات جغرافیایی ) ) GIS ، پهنه بندی

کلید واژه ها: قم