نقش توسعه شهری بر آلودگی سفره آب زیرزمینی شهر مشهد

نویسنده‌گان:
[ علی جعفری قریه علی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
[
ناصر حافظی مقدس ] - استادیار دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شاهرود
[
غلامعباس کاظمی ] - استادیار دانشکده علوم دانشگاه صنعتی شاهرود
خلاصه مقاله:
افزایش سریع وسعت و جمعیت شهر مشهد در طی چند دهه گذشته از یک طرف سبب برداشت زیاد از منابع آب زیرزمینی شده و از طرف دیگر تخلیه فاضلاب شهری به سفره آب زیرزمینی آلودگی سفره آبرفتی زیر شهر مشهد را به همراه داشته است . مطالعه حاضر نشان میدهد که غلظت نیترات در برخی از قسمتهای شهر به خصوص در مناطق با بافت خاک درشتدانه به چند برابر حد مجاز رسیده است . همچنین غلظت یونهای فسفات حداکثر به 2/72 میلیگرم در لیتر میرسد که نشاندهنده آلودگی سفره آب زیرزمینی با فاضلاب خانگی میباشد . نتایج تجزیه میکروبی نیز نشاندهنده افزایش میزان کلیفورم به حداکثر 170 کلیفورم مدفوعی در صد میلیلیتر میباشد . با توجه به اینکه بیشتر چاههای آلوده در محدوده گسترش شهر در طی سالهای 1365-1375 قرار دارند به نظر میرسد آلودگی سفره از سال 1365 به بعد تشدید شده است

کلمات کلیدی:
فاضلاب شهری، مشهد، بافت خاک، غلظت نیترات، فسفات، کلیفورم مدفوعی

کلید واژه ها: خراسان رضوى