نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور

نویسنده‌گان:
[ غلامرضا لشکری پور ] - استاد گروه زمینشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
محمد غفوری ] - دانشیار گروه زمینشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
رمضان کاظمی گلیان ] - مهندسین مشاور سیمای آب خاوران
[
مهدی دم شناس ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
خلاصه مقاله:
دشت نیشابور یکی از مهمترین دشت های استان خراسان رضوی از نظر حاصلخیزی کشاورزی و تراکم جمعیتی است . در سال های اخیر توسعه کشاورزی همراه با افزایش جمعیت سبب برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی و فشار زیادی براین منابع شده است . بدلیل افت سطح آب زیرزمینی نشست زمین در قسمتهایی از دشت مشاهده می شود . آثار نشست بصورت شکافها و ترکهایی در سطح زمین مشاهده می گردد . نشست زمین و ترک ها باعث بروز مشکلاتی برای زمین های کشاورزی، جاده ها و دیگر سازه های ساخته شده در نزدیکی این ترکها شده است . برای بررسی دلیل اصلی و دقیق تر این پدیده، افت سطح آب در دشت مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین جهت بررسی نوع خاکهایی که نشست در آن رخ داده، سه حلقه چاه دستی جهت تعیین پروفیل خاک همراه با آزمایشات بر جا حفر گردیده است . علاوه برای اندازه گیری میزان دقیق نشست زمین از داده های ثبت شده در ایستگاه دائم GPS مستقر در ایستگاه هواشناسی نیشابور نیز استفاده شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که نشست در قسمت هایی از دشت رخ داده که افت سطح آبهای زیرزمینی بیشتر و خاک تشکیل دهند آبخوان بیشتر از نوع ML و CL براساس طبقه بندی متحد بوده اند.

کلمات کلیدی:
نشست زمین، شکاف، افت سطح آب زیرزمینی، برداشت بی رویه، ایستگاه دائمGPS

کلید واژه ها: خراسان رضوى