پهنه بندی ژئوتکنیکی و ارزیابی ظرفیت باربری مجاز شهر مشهد

نویسنده‌گان:
[ ناصر حافظی مقدس ] - دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین
[
اعظم قزی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
خلاصه مقاله:
در مقاله حاضر نقشه پهنه بندی ژئوتکنیکی شهر مشهد با تاکید بر توان ظرفیت باربری مجاز پی براساس اطلاعات 200 گمانه تهیه شده است . برای این منظور خصوصیات مکانیکی با توجه به نتایج آزمایشات برش مستقیم، سه محوری و همچنین عدد SPT تعیین شده و سپس ظرفیت باربری برای شالوده نواری با پهنای 2 و 1 متر و عمق 1/5 و 1 متر محاسبه و نقشه ظرفیت باربری مجاز تهیه گردیده است . نقشهمذکور نشان می دهد که بطور کلی ظرفیت باربری پی در شهر مشهد به استثنای قسمت مرکزی شهر بالا می باشد . از غرب به شرق با کاهش اندازه ذرات و افزایش درصد رطوبت طبیعی خاک ظرفیت باربری کاهش یافته است

کلمات کلیدی:
پهنه بندی ژئوتکنیکی، ظرفیت باربری مجاز، شهر مشهد

کلید واژه ها: خراسان رضوى