ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی شهر مشهد با استفاده از نرمافزار اکسس ( Microsoft Access )

نویسنده‌گان:
[ غلامرضا لشکری پور ] - استاد گروه زمینشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
محمد غفوری ] - دانشیار گروه زمینشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
سیده لیلا طالبیان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
خلاصه مقاله:
در سالهای اخیر توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و بانک اطلاعات در بسیاری از زمینه ها از جمله ایجاد بانکهای اطلاعاتی ژئوتکنیکی شهرها گسترش یافته است . شناسایی دقیق مشخصات خاک یکی از مه مترین امور در طراحی و اجرای پروژههای شهری می باشد . دسترسی سریع به اطلاعات مفید خاک سبب کاهش هزینه و زمان انجام پروژه ها می شود . گزارشات مختلفی از حفاری و گمانه زنی در نقاط مختلف شهر مشهد موجود است . اطلاعات بیش از 700 گمانه حفاری شده در سطح شهر در این تح قیق جمع آوری شده است . لذا ایجاد یک سیستم بانک اطلاعات ژئوتکنیکی برای شهر جهت حفظ و نگهداری اطلاعات گمانه ها و نیز مدیریت و تفسیر اطلاعات خاک کمک شایانی در دستیابی مهندسین به اطلاعات مهم خاک می نماید . در این تحقیق بانک اطلاعات ژئوتکنیکی مشهد با استفاده از نرمافزار اکسس ) ) MicrosoftAccess تهیه گردید . از مزایای این بانک اطلاعات می توان به گسترشپذیری، ارائه نقشه های مختلف از شهر و مدل های سه بعدی از خاک منطقه، جستجوی اطلاعات در مناطق مختلف و همجنین پیش بینی پارامترهای خاک در مناطق فاقد اطلاعات اشاره نمود .

کلمات کلیدی:
بانک اطلاعات، ژئوتکنیک، نرمافزار اکسس، مشهد

کلید واژه ها: خراسان رضوى