بررسی کانیهای رسی خاک بستر شهر مشهد با توجه به حدود اتربرگ آنها

نویسنده‌گان:
[ عفت یوسفی ] - شرکت مهندسین مشاور جهدآزما
[
محمد غفوری ] - دانشیار گروه زمینشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
غلامرضا لشکری پور ] - استاد گروه زمینشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[
سیده لیلا طالبیان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
خلاصه مقاله:
شناخت خواص فیزیکی - شیمیایی و کانی شناسی خاک ها در عملیات سازه ای نقش مهمی دارد . با توجه به مطالعات انجام شده در محدوده شهر مشهد، خاک های سیلتی و رسی پراکندگی زیادی د ر سطح شهر به خصوص در مناطق مرکزی و شمال شهر دارند . در این مقاله ابتدا با توجه به تاریخچه زمین شناسی منطقه و تعیین سنگ منشا رسوبات شهر مشهد، نوع کانی های رسی موجود در محدوده پیش بینی شده است . با توجه به شاخص خمیری حاصل از آزمایشات انجام شده بر روی 3912 نمو نه ریزدانه در نقاط مختلف در بستر خاک محدوده، نوع کانی - های رسی موجود، کائولینیت و ایلیت تشخیص داده شد . به طور کلی شاخص خمیری خاک های ریزدانه بستر شهر مشهد بین صفر تا 20 متغیر بوده که نشان دهنده خاک با حساس یت و فعالیت کم می باشد . به طور کلی در س طح شهر از شما ل به جنوب و از سطح به عمق شاخص خمیری رسها افزایش مییابد .

کلمات کلیدی:
کانی رسی، حدود اتربرگ، مشهد

کلید واژه ها: خراسان رضوى