بررسی ناپایداری شیبی در دره ابرده – زشک

نویسنده‌گان:
[ زکیه پیوندی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه فردوسی
[
محمد غفوری ] - دانشیار دانشگاه فردوسی ،گروه زمین شناسی
[
غلامرضا لشگری پور ] - استاد دانشگاه فردوسی، گروه زمین شناسی
[
ناصر حافظی مقدس ] - استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود ،گروه زمین شناسی
خلاصه مقاله:
دره ابرده - زشک در منطقه شاندیز یکی از مناطق مهم ییلاقی و پر تردد شهر مشهد است . جاده ابرده زشک از حاشیه رودخانه زشک عبور نموده و با توجه شرایط خاص ژئومورفولوژیکی، تکتونیکی وزمین شناسی از جمله مناطق مستعد ناپایداری شیبی محسوب می شود . انواع ناپایداری های شیبی اعم از خزش، ریزش و لغزش در حاشیه جاده دیده می شود .. وجود گسل های فراو ان باعث خردشدگی فیلیت ها و اسلیت های ناحیه و انواع ریزش ها و لغزش ها شده است . با توجه به بررسی ها و برداشت های ساختاری انجام شده شیب تند دامنه ها، شیب ناپیوستگی ها، آبشستگی رودخانه و تراشنه زنی جهت احداث واحدهای ویلایی و تجاری از جمله عوامل بروز ناپایداری در مسیر مورد بررسی می باشد

کلمات کلیدی:
دره ابرده - زشک، رود زشک، ناپایداری شیبی، لغزش، خزش

کلید واژه ها: خراسان رضوى