بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی دشت مشهد به منظور پهنه بندی پتانسیل احداث سدهای آبرفتی ( ذخیرهای شنی ) با استفاده از RS و GIS

نویسنده‌گان:
[ سمانه سلیمانی ] - گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
[
محمدرضا نیکودل ] - گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
[
علی ارومیه ای ] - گروه زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
[
محمد آقابیگی ] - اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی
خلاصه مقاله:
در بسیاری از نقاط جهان به خصوص نواحی خشک و نیمهخشک، میزان بارش و رواناب حاصل از آن کم و مقدار تبخیر آب از سطح زیاد است . علاوه بر این، توزیع نامناسب بارندگی و جریانهای سطحی در طول سال مزید بر مشکل بوده و منجر به خارج شدن حجم قابل توجهی آب از حوزه میگردد . در مناطق کمباران ایران، به ویژه دشت مشهد، منبع مهم تامین آب، منابع آب زیرزمینی است و با توجه به نیاز روزافزون این مناطق به آب و نیز محدودیت منابع آب، میبایست شرایطی برای بهرهبرداری بهینه از آبهای زیرزمینی فراهم شود . امروزه استفاده از سدهای آبرفتی که گروهی از سدهای زیرزمینی محسوب میگردند، به عنوان یک شیوه ذخیره آب در مناطق کمباران بسیار مورد توجه میباشد . در این تحقیق منطقه نیمهخشک دشت مشهد واقع در حوزه آبریز کشف رود جهت تعیین مکانهای مناسب برای احداث سدهای آبرفتی با توجه به بررسی معیارهای زمینشناسی مهندسی مطالعه شد . بدین منظور ویژگیهای زمینشناسی، توپوگرافی، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی منطقه از طریق بررسی عکسهای هوایی، تصاویر ماهوارهای، نقشههای توپوگرافی، آمار هیدرولوژی و گزارشات موجود مورد بررسی قرار گرفت . با استفاده از اطلاعات فوق و به کارگیری روشهای ) GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی ) و ) RS سنجش از دور ) لایههای اطلاعاتی شامل شیب، فرسایش، ویژگیهای آبرفت و غیره تلفیق و مناطق مناسب برای احداث سدهای آبرفتی مکانیابی و جهت مطالعات تفضیلی اولویتبندی GIS تهیه گردید . لایههای اطلاعاتی در محیط گردیدند . بررسیهای میدانی محدود نشاندهنده همپوشانی مناسب نتایج تحقیق با شرایط طبیعی زمین بوده است .

کلمات کلیدی:
سدهای آبرفتی، دشت مشهد، GIS ، RS ، لایه اطلاعاتی، پهنه بندی

کلید واژه ها: خراسان رضوى