بحثی پیرامون زمان رخداد جنبش ها ی تکتونیکی پرکامبرین پسین ایران زمین

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری سومین گردهمائی علوم زمین
نویسنده ف- گلشنی
تاريخ برگزاری ۲۶ بهمن ۱۳۶۳

بر پایه دانسته های به دست آمده از بررسیهای فراوان جهانی برای واحدهای سنگی، زمان زیستی و زمان چینه ای پرکامبرین جوان ایران تقسیم بندی نوینی پیشنهاد شده است. در این تقسیم بندی کوشش شده تا زمان رخداد جنبش های زمین ساختی پرکامبرین پسین ایران و فعالیتهای ماگمائی آنها بطور اجمالی مقایسه و تطبیق داده شود، تقسیم بندی مورد سخن، در مورد سیستم بین المللی، یعنی ریفین پسین (Late Riphean) و وندین (Vendian) می باشد، معادل و هم ارز این دو سیستم برای ایران کهاری (Kaharian) و چپلقوئی (Chapoghluian) در نظر گرفته شده است.
درباره ریفین میانی (1260Ma) و ریفین پیشین
( 1650Ma+-50) تا کنون گزارشهای تایید شده ای از ایران منتشر نشده است.

کلید واژه ها: سایر موارد