کانی شناسی و توالی پاراژنزی کانسارهای آهن تیپ اسکارن در منطقه حسن سالاران، جنوب شرق سقز

دسته کانی شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
تاريخ برگزاری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
نویسنده‌گان:
[ سیدفخرالدین اطهری ] - باشگاه پژوهشگران جوان کردستان، گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
علی اصغر سپاهی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
فرهاد آلیانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
[
محسن موذن ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
خلاصه مقاله:
منطقه حسن سالاران در فاصله 20 کیلومتری جنوب شرق سقز واقع شده است. کانسارهای آهن منطقه شامل کانسار آهن رنگه ریژان و کانسار آهن حسن سالاران می باشند. توده های نفوذی منطقه شامل توده گرانیتوئیدی G1 و توده گرانیتوئیدی G2 می باشند. بر اساس شواهد صحرایی و مطالعات پتروگرافی انجام شده، تشکیل کانسارهای آهن منطقه در ارتباط با توده گرانیتوئیدی G1 می باشد. این توده بانفود در آهک های پرمین باعث تشکیل اسکارن اهن درجنوب روستای رنگه ویژان و جنوب شرق روستای حسن سالاران گردیده است. دراین پژوهش کانسارهای آهن منطقه مورد بررسی قرار گرفته اند. کانه های تشکیل دهنده کنسار آهن رنگه ریژان شامل مگنتیت، هماتیتف کالکوپیریت، گوتیت و پیریت می باشند. مگنتیت کانه اصلی تشکیل دهنده این کانسار می باشد. بعضی از بلورهای کالکوپیریت منقه بندی جالبی را نشان میدهند. پیریت فراوانترین کانه سولفیدی در این کانسار می باشد. ترتیب تبلور کانه ها در این کانسار عبارت است از : 1-مگنتیت 2-هماتیت 3- پیریت 4- کالکوپیریت 5- گوتیت. کانه های تشکیل دهنده کانسار آهن حسن سالران شامل مگنتیت، هماتیت، پیریت، کالکوپیریت ، گونیت و روتیل می باشند. این کانسار از نظر کانی شناسی شباهت زیادی باکانسار اهن رنگه ریژان داشته، با این تفاوت که درمقاطع صیقلی آن کانه روتیل نیز مشاهده میشود. ترتیب تبلور کانه ها در این کانسار عبارت است از : 1- مگنتیت 2-هماتیت 3- روتیل 4- پیریت 5- کالکوپیریت 6- گوتیت

کلید واژه ها: حسنسالاران سقز کانسارهایآهن کانسارآهنرنگهریژان کانسارآهنحسنسالاران پاراژنز کانیشناسی اسکارن کانی شناسی کردستان