بررسی تغییرات کانی شناختی و ژئوشیمیایی نهشته های منگنز در ارتباط با چرت های میزبان در منطقه آباده - طشک ، استان فارس

نویسنده‌گان:
[ امین بیرانوندپور ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
[
محمدعلی رجب زاده ] - استادیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
خلاصه مقاله:
تعداد 7 اندیس معدنی منگنز که به طور پیوسته ای همراه با چرت های رادیولاریتی می باشند در منطقه آباده – طشک استان فارس مورد مطالعات تجزیه شیمیایی و کانی شناختی به روش شیمی تر، XRF, ICP آنالیز XRD ومطالعات میکروسکوپی قرا رگرفته اند. نتایج بدست امده نشانگر رسوب ترکیبات منگنز به صورت اکسیدهای بی شکل به همراه سیلیس در اثر فعالیت میکروارگانیسم ها و تغییرات ملی فیزیکوشیمیایی آب دریا بوده و سه سیمای سین ژنتیک، دیاژنتیک و اپی ژنتیک در توده های معدنی و چرت های میزبان قابل تفکیک می باشند. کانی های پسیلوملان وپیرولوزیت شاخص سیماهای سین ژنتیک، کانی براونیت و بیکسبیت کانی غالب سیمای دیاژنتیک و اوروریت و رانشئیت و رامسدلیت ، رومانشیت و پیرولوزیت ثانویه کانی های مرحله اپی ژنتیکی نهشته های منگنز می باشند. تغییرات پیوسته موجود درچرت های میزبان شامل تغییرات رنگ چرت، مقدار میکروفسیل های رادیولار، حضور رگچه های سیلیس جدایشی، ساختارهای سنگ شناختی وتغییرات ژئوشیمیایی عناصر اولیه و فرعی قابل تشخیص می باشند. این تغییرات می تواند در پی جویی توده های معدنی مدفون منگنز مورد استفاده قرار گیرند.

کلید واژه ها: فارس