پیدایش فسیل جواریای نیمه کروی (Hemisphaerical Chuaria) از رسوبات پرکامبرین در سازند سلطانیه، شمال باختری ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری ششمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده بهاءالدین حمدی-مسعود ساداتی
تاريخ برگزاری ۲۵ بهمن ۱۳۷۸
چکیده: Chuaria circularis فسیلی است دیسکی شکل، همراه با چین و چروک و شناساگر برای رسوبات پرکامبرین پسین.
ما اخیراٌ چند نمونه نیمه کروی همراه با فرمهای محدب از چواریا را از شیلهای پاره سازند شیل زیرین از سازند سلطانیه به دست آوردیم. فرمهای نیمه کروی فاقد چین و چروک اند. پیدایش فرمهای نیمه کروی که فاقد هر گونه چین است و همچنین وجود چینهای نامنظم حلقه مانند در حاشیه و چروک های درهم در بخش میانی فرمهای دیسکی شکل و بالاخره رویهم قرار نداشتن فسیل ها، همه حکایت از کروی بودن این فسیل قبل از دفن آن دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد