منطقه برشی بهبهان

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مهران آرین - محسن پورکرمانی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
مناطق برشی (Shear Zone) از پدیده های رایج در نواحی تحت دگر شکلی می باشند و در این پژوهش، به معرفی یکی از آنها در Foredeep زاگرس پرداخته شده است. این منطقه برشی چپگرد در جنوب شهرستان بهبهان واقع بوده و دارای جهت گیری خاوری- باختری است. عملکرد شکل پذیر (Ductile) منطقه برشی بهبهان، باعث خمیدگیهایی در طول مرزهای محدود کننده شمالی و جنوبی آن گردیده و لذا Salient و Syntaxis های شاخصی چون پازنان و رگ سفید را در طول مرز شمالی دشت ساحلی زاگرس ایجاد نموده است.

کلید واژه ها: خوزستان