کاربرد رخساره Ironstone در شناخت فاکتورهای بیواستراتیگرافی و استفاده از آن فاکتورها در باز سازی جغرافیای دیرینه نهشته های دونین پسین (بالایی) ایران و گندوانا

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مهدی یزدی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
در ارتفاعات شتری و در سازند شیشتو با سن دونین پسین افقهای قرمز آهن دار و گونیاتیت دار (با سن فرازنین و فامنین) قابل مطالعه از دیدگاه مقایسه لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی با دیگر برونزدهای همسن در ایران و مرزهای شمالی ابر قاره گندوانا می باشند. این افق و رخساره که قبلاٌ در اسناد مختلف زمین شناسی شرق ایران به نام Cephalopod beds یا در جهان: Sandy oolitic limestone نامیده می شد Odin et al., 1988 و یا محققین دیگر در سالهای اخیر به نام Ironstone facies آنرا تغییر نام داده اند. این رخساره در دونین پسین (فرازنین و فامنین) کشورهای مراکش، فرانسه، بلژیک، ایران، هند و استرالیا بیرونزد داشته و فاکتورهای لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی قابل کار در افقهای آنها از اهمیت بسیار بالایی در مقایسه سنی و حیاتی جهانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. وجود بقایای لیتو مانند خرده سیلیس و یا بقایای بیو یا خرده گونیاتیت ها، گاستروپودها، دو کفه ایها در یک پوسته و یا پوسته های آلگ به صورت انکولیت به همراه نهشته های آهن دار همیشه در این افقها دیده می شوند.

کلید واژه ها: سایر موارد