نخستین گزارش از کنودونت های کربونیفر در ناحیه دارچاله- شهرضا (جنوب شرق اصفهان)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مهدی یزدی- زهرا ربیعی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
نهشته های پالئوزوئیک بالایی در منطقه دارچاله واقع در 15 کیلومتری شرق شهرضا و 70 کیلومتری جنوب شرق اصفهان رخنمون دارند. مجموعه کنودونت های بدست آمده متعلق به یک واحد کرم رنگ تا زرد رنگ کرینوئیددار بوده که در قسمت میانی مقطع مورد مطالعه در منطقه دارچاله قرار دارند. مطالعات و بررسی های انجام شده بر روی مجموعه کنودونت های به دست آمده در ناحیه دارچاله به طور کلی سن کربونیفر پسین (نامورین پسین تا وستفالین آغازین) را مشخص می کند. فسیل های دیگری که در این منطقه یافت شده است عبارتند از: استراکد، فرامینیفر، بازوپایان، قطعات خارپوستان نظیر ساقه کرینوئید، بریوزوئر و اجزای اسکلتی هولوتورین.

کلید واژه ها: اصفهان