قدیمی ترین رد پاهای پرندگان در ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مجید میرزای عطا آبادی - احمد رضا خزاعی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
لامبرخت نخستین بار رد پاهای پرندگان را بر اساس نمونه هایی که کوخ مجارستانی با خود از ایران به همراه برده بود معرفی نمود. پس از آن ویالوف رد پاهای فوق را مورد بررسی مجدد قرار داد و آنها را به پرنده ای جدید منسوب نمود و آن را ایرانی پدا آبلی (Iranipeda abeli) نامید. در این نوشتار رد پاهای پرندگانی که در رسوبات ولکانو سدیمنتری ائوسن میانی در شمال بیرجند و رسوبات سازند کرج در منطقه زنجان به دست آمده است به عنوان قدیمی ترین رد پاهای پرندگان در ایران مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

کلید واژه ها: سایر موارد