روش مطالعه ساختار داخلی بازوپایان (مقاطع سایشی طولی)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده محمد رضا کبریایی زاده-واچیک هایراپطیان
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
مطالعه بازوپایان توسط مقاطع سایشی طولی به ما اجازه مشاهدات دقیق تر و مفصل تر اجزاء ساختمان داخلی بازوپایان را می دهد و کاربرد تواماٌ دو روش مقاطع سایشی طولی و مقاطع سایشی عرضی در مطالعه ساختار داخلی بازوپایان نتایج با ارزشی را در پی خواهد داشت.

کلید واژه ها: سایر موارد