بیواستراتیگرافی Spiriferida دونین پسین در ناحیه هجدک (شمال کرمان)

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده محمد رضا کبریایی زاده - محمد علی جعفریان - علی همدانی- محمد داستانپور
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
بازوپایان Spiriferida درناحیه هجدک (شمال کرمان) در مقطعی به ضخامت تقریبی 147 متر مورد بررسی قرار گرفتند که در نتیجه منجر به شناسایی هفت جنس، هیجده گونه و یک زیر گونه، در قالب دو بیوزون تجمعی بر اساس ظهور و انقراض گونه ها گردید که این دو بیوزون سن فرازنین میانی- پسین را برای آن قسمت از سازند بهرام که دارای فسیل بازوپایان می باشد در مقطع مورد مطالعه مشخص می کنند.

کلید واژه ها: کرمان