رسته های اثر فسیلی (Ichnoguilds) واحد رکشا (میوسن) در منطقه نیک شهر- قصر قند، مکران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده نصرالله عباسی- ایرج مومنی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
واحد چینه شناسی رکشا (میوسن) دارای آثار فسیلی (Trace fossils) متنوعی است که بر پایه ساختار بدن، نوع تغذیه و فضایی که جانوران سازنده آنها مورد استفاده قرار داده اند شامل رسته های (Ichnoguilds) زیر می باشند:
رسته گوردیا (Gordia) با متنوع ترین آثار فسیلی، مربوط به جانوران متحرک و رسوب خوار که در سطح یا عمق بسیار کم رسوبات زندگی می کرده اند می باشد.
رسته کندریتس (Chondrites) مربوط به جانوران ثابت و رسوب خوار که با عمق نفوذ متوسط در داخل رسوبات فعالیت می کرده اند است.
رسته آرنیکولیتس (Arenicolites) شامل آثار فسیلی است که حاصل فعالیت جانوران معلق خوار و ثابت با عمق نفوذ متوسط در رسوبات هستند.
رسته افیومورفا (Ophiomorpha) که از نظر فراوانی قابل توجهند مربوط به جانوران ثابت ومعلق خوار یا شکارچی با عمق نفوذ قابل توجه در رسوبات می باشند.
رسته پلانولیتس (Planolites) شامل آثار فسیلی مربوط به جانوران متحرک رسوب خوار با عمق نفوذ اندک تا متوسط می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد