پالئواکولوژی و پالئوبیوژئوگرافی فونهای مرجانی الیگوسن- میوسن پایینی در ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده حسین ترابی- حسینعلی بگی- اصغر اعتصامپور
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
فونهای مرجانی چهار مقطع در مرکز ایران برای مطالعات پالئوژئوگرافی و پالئواکولوژی انتخاب گردیده است. این مرجانها با فونهایی از تتیس مدیترانه و ایندوپاسفیک مقایسه شده،همچنین از فرامینیفرها برای بیواستراتیگرافی و کمک به تایید پالئوژئوگرافی استفاده شده است. مقاطع مطالعه شده در جلو (ناحیه آباده) و پشت کمان ماگمایی (قم، چالغزه و باغک) قرار دارند. اسمبلیج های مرجانی از منطقه آباده یک روند کم عمق شدن دریا به سمت بالای مقطع را مشخص می نمایند. در بالای مرجانهای منفرد یک افق توسط اسمبلیج Leptoseris stryphora مشخص می گردد. همچنین در این افق لپیدوسیکلینا و فرامینفرهای پلانکتونیک وجود دارد. در بخش فوقانی مقطع پچ ریفهای کوچک بااسمبلیج Porites faviidae یک سیمای مشترکی از الیگوسن فوقانی- میوسن زیرین با عمقی کمتر از بیست متر را نشان می دهد. همچنین مرجانهای الیگوسن از حوضه اصفهان- سیرجان که در جلوی کمان ماگمایی ائوسن قرار دارند با نقاط دیگر مقایسه شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد