بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی و تاثیر احتمالی آن در کیفیت آب زیرزمینی دشت مرند

دسته آب شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مرتضی علاف نجیب-اصغر اصغری مقدم- غلامرضا لشکری پور
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
دشت مرند از نظر فعالیت های کشاورزی و تراکم جمعیت از اهمیت زیادی برخوردار است و آب مصرفی آنها عمدتاٌ از سفره های آب زیرزمینی این دشت تامین می شود. بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی منطقه باعث افت شدید سطح آب و تغییرات کیفیت آب زیرزمینی شده است.
هدف از این مطالعه بررسی نوسانات سطح آب و تاثیر احتمالی آن در کیفیت آب زیرزمینی این منطقه می باشد. در این بررسی اطلاعات حاصل از بازدیدهای صحرایی، داده های سطح آب برای دوره های کم آبی و پر آبی از سال 1362 الی 1379 و نتایج آنالیز شیمیایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و هیدروگراف واحد 18 ساله نوسانات سطح آب زیرزمینی و تغییرات کیفیت آب برای سالهای 69 تا 79 مورد بررسی قرار گرفته است.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى