بررسی لرزه خیزی استان لرستان

بررسی لرزه خیزی استان لرستان

نویسنده‌گان:

[ یاسر میربیک سبزواری ] - دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
[
کبری میربیک سبزواری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی و کارمند پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

خلاصه مقاله:

زمین لرزه بازتاب یک رویداد زمین شناختی است که در روی زمین به گونه تکان دریافت می‌شود در حدود %90 زمین لرزه ها تکتونیکی 7%مربوط به فعالیت های آتشفشانی و 3%مربوط به رویداد های کاتوره ای هستند روی هم رفته می توان گفت زمین لرزه ها ناشی از حرکت های تنظیمی سنگ کره و پیامد مستقیم جابجایی صفحه های تکتونیکی می باشند به هر حال معرف این بازتاب ، انرژی ارتعاش است که به شکل موج انتشار یافته است ثبت و آشکار سازی این موج توسط زلزله نگارها تحلیل رویداد زمین لرزه را ممکن ساخته است.خطر زلزله ای خطری است که برای تمامی مناطق زلزله خیز وجود دارد ، خواه تمدنی و سازه ای در منطقه باشد یا نباشد. بنابراین واژه خطر لرزه ای یا زمین لرزه ای در این مکان ها مفهومی عام دارد این خطر ناشی از وجود گسله های فعال شناخته شده ،زون های گسله ای و یا سابقه زلزله خیزی تاریخی منطقه می باشد.آنچه در این نوشتار بیان خواهد شد توجیه فرآیند هایی است که منجر به انجام برآورد خطر زمین لرزه در گستره استان لرستان به مرکزیت شهر خرم آباد با موقعیت 36/21 درجه عرض شمال و 58/78 درجه طول خاوری می شود در حالی که هدف نهایی و مورد نظر تحلیل خطر پذیری زمین لرزه مر بوط به سازه هایی است که در جای جای این استان بنا خواهند شد نخست وارسی همه جانبه ای بر پایه :تاریخ،موقعیت جغرافیایی ،زمین شناسی ،تکتونیک،لرزه خیزی تاریخی و دستگا هی منطقه لرستان انجام گرفته است. این وارسی ها،هر یک به تنهایی به گونه ای کیفی می توان گواه بر زلزله خیزی و پیش نیازی برای بیان تکتونیک فعال حاکم بر منطقه باشد در واقع آگاهی از این پیش نیاز ها سبب هموار شدن راه پژوهش است که به گونه ای گام به گام از نقطه ای در محل طرح با موقعیت رقمی گفته شده آغاز ودر گستره استان لرستان سامان داده شده است.

کلید واژه ها: لرستان