معرفی توابع ریالی خسارت ، کنترل خسارت وتابع هزینه ها جهت کنترل خسارت ، با مقوله اقتصادی در مبحث کاهش صدمات مالی و جانی در بهسازی لرزه ای

معرفی توابع ریالی خسارت ، کنترل خسارت وتابع هزینه ها جهت کنترل خسارت ، با مقوله اقتصادی در مبحث کاهش صدمات مالی و جانی در بهسازی لرزه ای

نویسنده‌گان:

[ بهرخ حسینی هاشمی ] - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران وعضوگروه آسیب پذیری و مقاوم سازی سازه های موجود درپژوهشکده مهندسی سازه واقع در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله- دانشکده فنی مهندسی - بخش عمران – گروه مهندسیزلزله- تهران
[
کامبیز تکین ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشکده فنی و مهندسی- بخش عمران- گروه مهندسی زلزله- تهران

خلاصه مقاله:

در پیشگاه متخصصان و صاحب نظران امر هر گاه سخن از بهسازی لرزه ای به میان می آید بر کلماتی همچون کاهش خسارت ، افزایش امنیت و اقتصادی بودن تاکید می شود . این سه کلمه در عین سادگی سه معیار اساسی بهسازی لرزه ای می باشند که جهت مقاوم سازی باید به آنها دقت شود . مقاله حاضر شامل سه قسمت عمده مقدمه ، متن اصلی و نتیجه می باشد . قسمت اول که همان مقدمه می باشد بازگو کننده پیش در آمدی بر زمین لرزه و ارائه آمار ها و جداول و یکسری اطلاعات پیش زمینه جهت مهم جلوه دادن این بحث بوده که کمابیش با آن اشنا هستیم . قسمت دوم که همان متن اصلی این مقاله می باشد به بیان توابعی ریالی با عنوان توابع خسارت ، کنترل خسارت ، توابع هزینه ها جهت کنترل خسارت و در نهایت تابع کل خسارت می پرد ازد که در قیقت ارائه روشهای تلفیقی ریاضی ، آماری ، تجربی و مهندسی می باشد که با اتکا بر آنها قادریم هر سه واژه مذکور (کاهش خسارت ، افزایش امنیت و اقتصادی بودن ) را در بحث بهسازی لرزه ای یکجا بر آورده کن یم . در این زمینه تحقیقات زیادی به عمل نیامده و هر جا بحث مقاوم سازی به میان می آ ید ف قط مرتبط با روشهای اجرایی می باشد نه تحقیقی . بخش آخر نیز نتیجه گیری کلی از متن مذکور با تکیه بر مطالب درج شده می باشد


کلید واژه ها: لرستان