بحثی در مورد تکتونیک محیط تشکیل سریهای هرمز، راور، ریزو و دزو

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده امیر شفیعی بافتی- علی امیری- عباس اکبرزاده
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
بر اساس اطلاعات بدست آمده تشکیل حوضه رسوبی پرکامبرین پایانی، کامبرین ایران ناشی از فاز کوهزایی کاتانگایی می باشد. در این اثنی هم ارزی سنی رسوبات دوره های یاد شده در این حوضه رسوبی- تبخیری می تواند مدلی تکتونیکی را برای این حوضه رسوبی براساس روند های ساختاری رسوبی ارائه دهد. بر این اساس حوضه رسوبی فوق را می توان به سه بخش تقسیم نمود:
الف- قسمت شمالی که از حوالی سمنان تا تراست فعلی زاگرس گسترده بوده است.
ب- قسمت میانی که از تراست زاگرس تا قسمتهای شمالی امارات متحده عربی را در بر گرفته بوده است.
ج- قسمت جنوبی که از مرز جنوبی خلیج فارس کنونی تا قسمت های شرقی، جنوب شرقی شبه جزیره عربستان را فرا می گرفته است.
نوع رسوبات تبخیری پراکنده در زاگرس و ایران مرکزی در دوره های زمانی یاد شده و همچنین نظریه های ایجاد و توزیع آنها، روند های ساختاری فوق و مورفولوژی آنها را تایید می نماید.

کلید واژه ها: کرمان