بهسازی توده سنگ پیرامون شفت تخلیه تحتانی (BOS) در ورودی تونلهای انحراف آب سد مسجد سلیمان

بهسازی توده سنگ پیرامون شفت تخلیه تحتانی (BOS) در ورودی تونلهای انحراف آب سد مسجد سلیمان

نویسنده‌گان:

[ مهدی شهابی ] - کارشناس مکانیک سنگ امور تخصصی ژئوتکنیک - مشانیر
[
مسعود دائیان ] - کارشناس زمین شناسی نظارت مقیم مسجد سلیمان - مشانیر

خلاصه مقاله:

سازه ورودی تونلهای انحراف آب در سد مسجد سلیمان در سازند بختیاری قرار گرفته است. یک لایه 8 متری رس سنگ با زاویه حدود 25 درجه نسبت به افق شفت تخلیه تحتانی آن را قطع کرده است. با توجه به خصوصیات خاص لایه های رسی در این سازنده و حفرات و درزه های باز در اطراف این شفت احتمال ایجاد ناپایداری در شفت به هنگام حفاری پیش بینی شده است. لذا تمهیداتی در جهت پایدار سازی شفت در اطراف آن به وسیله میل مهارهای پیش تنیده و تزریق های تحکیمی انجام گرفته است. نتایج مثبت عملکرد این تمهیدات بوسیله ابزار دقیق به اثبات رسیده است.


کلمات کلیدی:

شفت تخلیه تحتانی ، گل سنگ ، انکرهای پیش تنیده ، تزریق تحکیمی ، ابزار دقیق

کلید واژه ها: خوزستان