بهسازی لایه کل سنگی سقف مغار نیروگاه سد مسجد سلیمان

بهسازی لایه کل سنگی سقف مغار نیروگاه سد مسجد سلیمان

نویسنده‌گان:

[ مسعود دائیان ] - کارشناس زمین شناسی شرکت مشانیر
[
مهدی شهابی ] - کارشناس مکانیک سنگ شرکت مشانیر
[
سیدمجتبی کشفی ] - کارشناس مکانیک سنگ شرکت مشانیر

خلاصه مقاله:

در محیط های رسوبی و به خصوص در لایه های رسی بروز پدیده خزش و آماس امری عمومی می باشد. حضور آب و گذشت زمان از عوامل موثر در پیشرفته این فرایند می باشند. عدم کنترل این فرایند باعث شکست سیستم نگهداری می گردند. بمنظور کنترل این فرایندو بهسازی روند رفتاری این نوع سنگها طرح بهسازی با استفاده از سیستمهای نگهداری غیر فعال طرح و اجرا گردید. در حین اجرا مشکلات طرح بررسی و بهسازی گردیند.


کلمات کلیدی:

گل سنگ ، آماس ، پکر ، مغار نیروگاه

کلید واژه ها: خوزستان