اثر دگرسانی گدازه های آندزیتی بر تغییر رفتار و خصوصیات ژئومکانیکی توده توف سنگها در تونل تالون، آزاد راه تهران - شمال

اثر دگرسانی گدازه های آندزیتی بر تغییر رفتار و خصوصیات ژئومکانیکی توده توف سنگها در تونل تالون، آزاد راه تهران - شمال

نویسنده:

[ علی یساقی ] - استادیار دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری شرکت آزاد راه تهران - شمال و مهندسین مشاور لانیز

خلاصه مقاله:

مشاهدات مرز گدازه های آندزیتی – بازالتی با توف سنگهای درونگیر درتونل اکتشافی تالون نشان داد که این مرز غالبا از محدوده ای از تغییر شکل با توسعه برگ وارگی و کاهش ویژگیهای فیزیکی – مکانیکی سنگها همراه می باشد. بدلیل توسه تورق در سنگ در بررسیهای اولیه این پدیده به اثر عملکرد گسله ای با رفتار شکل پذیر نسبت داده می شد. لیکن مطالعات ریزساختاری و تحلیل مقادیر مقاومت تراکمی و تغییرات ویژگیهای فیزیکی نمونه سنگها از خارج به مرکز این محدوده دلایلی را بر این اظهار نظر اولیه ارائه نمی نمودند. مقادیر مقاومت تراکمی سنگها بر خلاف مناطق گسلی تغییرات نسبتا تدریجی نداشته و این میزان در مرز خود گدازه بدلیل ویژگیهای کانی شناسی و توسعه تورق از توف سنگهای درونگیر کمتر است. از طرف دیگر مطالعه اندازه گیریهای صورت گرفته بر مقادیر همگرایی جدار تونل اکتشافی در سه ایستگاه مختلف از خارج منطقه دگرسانی، محدوده با اثر کمتر دگرسانی و محدوده اثر شدید دگرسانی نشان داد که میزان و نسبت همگرایی تونل در محدوده اثر شدید دگرسانی بیشتر ازنقاط دیگر بوده و این نسبت حتی پس از سه ماه از حفاری و تحکیم تونل ادامه داشته است. این داده ها بیانگر اثر دگرسانی گدازه های آندزیتی و توف سنگهای درونگیر بر تغییر رفتار و خصوصیات ژئومکانیکی توده توف سنگها در فضاهای زیرزمینی حفر شده در البرز مرکزی می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد