انتخاب روش حفاری تونل سرریز سد البرز

انتخاب روش حفاری تونل سرریز سد البرز

نویسنده‌گان:

[ علیرضا رحیم زاده ] - شرکت سایبر - کارگاه سد البرز
[
اسدا... فتحی ] - شرکت سایبر - کارگاه سد البرز

خلاصه مقاله:

حفر تونلها باعث تغییر درحالت اولیه تنش در زمین و جابجایی توده سنگ اطراف آنها می گردد که با گذشت زمان جابه جاییها، با توجه به رفتار وابسته به زمان توده سنگ، افزایش خواهد یافت. از عوامل موثر دیگر بر میزان این جابجایی ، خواص توده سنگ و قابلیت آن در تعدیل تغییر شکل ایجاد شده و نیز نحوه اندرکنش سیستم نگهدارنده با توده سنگ می باشد. به همین لحاظ یکی از مسائل مهم درایجاد سازه های زیرزمینی، شناسایی دقیق و کامل توده سنگ ورفتار آن در ساختگاه سازه می باشد لازمه چنین شناسایی انجام بررسی های سطحی و عمقی و آزمایشگاهی است. در این مقاله ابتدا درزه های برداشت شده در تونل انحراف شماره 2 و شیروانیهای مشرف به آن توسط نرم افزار (DIPS) تحلیل گردیده است. سپس آنالیز پایداری تونل به دو روش، تجربی (طبقه بندی مهندسی سنگ به دو روش RMR و Q) و عددی (نرم افزار PHASES) انجام گردیده است. در پایان ضمن توجه به این نکته که تونلزنی موفق، مستلزم حفاری مقرون به صرفه و سریع تونل، باحفظ وضع ایمن و پایدار محیط اطراف آن است، به مقایسه روشهای مختلف حفاری تونل سرریز پرداخته و سپس بهترین روش ارائه و انتخاب گردیده است.

کلید واژه ها: مازندران