مدل سازی سطوح درزه ها با استفاده از هندسه فراکتال

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده علی محمد باقری
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
پدیده های ناهموار با اشکال نامنظم و بی قاعده از اصول هندسه اقلیدسی پیروی نمی کنند. هندسه ای که برای این پدیده ها و ابعاد ناصحیح آنها به کار می رود هندسه فراکتال نامیده می شود. اهمیت اصلی هندسه فراکتال در این است که مدل و توصیفی ریاضی برای بسیاری از اشکال پیچیده که در طبیعت یافت می شوند ارائه می کند. به عنوان مثال اشکال طبیعی مانند سطوح زبر و ناهموار درزه ها و شکستگیهای توده سنگ را با هندسه فراکتال به طور دقیق می توان توصیف نمود.
زبری سطوح درزه ها یکی از عوامل مهمی است که در مقاومت برشی سنگ در امتداد گسستگیها موثر می باشد. بارتون (Barton) ضریب زبری درزه ها (JRC) را به عنوان پارامتر کمی جهت محاسبه مقاومت برشی بین سطوح درزه ها به کار برده است. با عنایت به اصول هندسه فراکتال ارتباط مستقیمی بین بعد فراکتال و زبری درزه ها و به تبع آن ضریب زبری درزه ها (JRC) وجود دارد، با پیدا کردن بیان ریاضی این ارتباط، توصیف کمی زبری سطوح درزه ها با اندازه گیری بعد فراکتال پروفیل آنها امکان پذیر شده است. در این تحقیق با اندازه گیری بعد فراکتال پروفیل های استاندارد بارتون و بررسی ارتباط ابعاد فراکتال با عدد JRC مربوطه، رابطه ای ریاضی جهت برآورد میزان JRC از ابعاد فراکتال ارائه شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد