بررسی عوامل موثر در زمین لغزش در استان کهگیلویه و بویراحمد

بررسی عوامل موثر در زمین لغزش در استان کهگیلویه و بویراحمد

نویسنده‌گان:

[ محمد مهدوی ] - دانشیار دانشگاه تهران
[
سادات فیض نیا ] - دانشیار دانشگاه تهران
[
اردشیر شفیعی ] - مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان کهگیلویه وبویراحمد

خلاصه مقاله:

وقوع بارندگیهای پی در پی، سالهای 73-1372 زمین لغزشهای متعددی را در سطح استان در پی داشت. با توجه به وسعت و حجم، تعداد 30 زمین لغزش شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. علاوه بر وجود آب عوامل مختلفی در این پدیده دخالت داشته است که با یکارگیری یک فرم صحرایی مشخصات کاملی از هر یک از زمین لغزشها برداشته شد، و سپس اقدام به نمونه گیری از دو سطح (لایه روبی یا متحرک و لایه زیرین یا پایدار) گردید. بعد از آزمایش نمونه ها، علاوه بر دلایلی که به سرشت خاک، زمین و میزان بارندگی بستگی داشت. دلایلی همچون بریدگی پای دامنه ها، از بین رفتن پوشش گیاهی و عدم زهکشی نیز در این حرکتها دخیل بوده است.

کلید واژه ها: کهکیلوییه