بقایای میکروسکوپی مهره داران از فامنین (دونین پسین) ایران مرکزی

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده واچیک هاراپیطیان -میکال گینتر- محمدرضا کبریایی زاده- کورش رشیدی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
رسوبات فامنین واقع در نواحی دالمه (شمال شرقی اردکان)، شمس آباد، هوتک، هجدک و کوه تیزی (شمال کرمان) و برش علی مراد در ناحیه ازبک کوه (طبس) از نظر وجود بقایای میکروسکوپی مهره داران (ماهیان) فامنین موردمطالعه قرار گرفته اند. بقایای بدست آمده که عمدتاٌ دندان های مربوط به گروه کندرشتینها می باشد نشان دهنده فوناهای بسیار متنوع با تعداد زیاد می باشند که در بین آنها دو جنس و گونه جدید تا به حال مورد شناسایی قرار گرفته است. نه تنها نمونه های بدست آمده از لحاظ تاکسونومی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، بلکه تعداد زیاد آنها در بعضی از مقاطع باعث شده است که مدل بیو فاسیس کندرشتینها در فامنین بالایی از لحاظ آماری مورد آزمون قرار گیرد. حضور این بقایا همراه با کنودونت ها باعث شده است که افق های دربرگیرنده آنها از لحاظ سنی و محتوی فونایی قابل مقایسه با افقهای مشابه در دیگر نواحی از جمله شرق اروپا و غرب آمریکا باشند.

کلید واژه ها: سایر موارد