بررسی رسوبات حمل شده توسط سیلاب در دشت امامزاده جعفر گچساران

بررسی رسوبات حمل شده توسط سیلاب در دشت امامزاده جعفر گچساران

نویسنده‌گان:

[ علی ملائی ] - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگلویه و بویراحمد
[
اردشیر شفیعی ] - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگلویه و بویراحمد
[
عبدال شهریور ] - کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگلویه و بویراحمد

خلاصه مقاله:

مواد محموله سیلابها حاوی عناصر مختلف با منشاء های متفاوت می باشد که با ته نشست آنها بر نهشته های دانه درشت می تواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد. لذا بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و رسوب عرصه های متاثر از طرح های پخش سیلاب ضروری است. در این رابطه در دشت امامزاده جعفر گچساران خصوصیات فیزیکی وشیمیایی رسوبات ترسیب یافته در سه نوار اول شبکه پخش سیلاب مورد بررسی و با خاک عرصه شاهد مقایسه گردیده است. بر اساس نتایج حاصل، رسوب حمل شده توسط سیلاب ها حاوی مقادیر قابل توجهی از پتاسیم، کلسیم، فسفر، کلر، بیکربنات ، نیترات، ازت، رس و سیلت بوده که می تواند باعث اصلاح بافت خاک و تامین بخشی از مواد غذایی مورد نیاز گیاهان و بطور کلی حاصلخیزی خاک گردد.


کلمات کلیدی:

پخش سیلاب ، رسوب ، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، امامزاده جعفر گچساران

کلید واژه ها: کهکیلوییه