بررسی تغییرات رطوبت خاک در عرصه پخش سیلاب زنجان

بررسی تغییرات رطوبت خاک در عرصه پخش سیلاب زنجان

نویسنده‌گان:

[ علی رضائی ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
[
محمدحسین مهدیان ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان
[
علی عبدی نام ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

خلاصه مقاله:

یکی از اهداف احداث ایستگاه پخش سیلاب قره چریان استان زنجان افزایش ذخیره رطوبتی خاک بوده است. بدین منظور بررسی تغییرات رطوبت خاک در عرصه پخش سیلاب و مقایسه آن با عرصه شاهد، به تعداد شش پروفیل خاک در عرصه پخش و دو پروفیل دیگر در عرصه شاهد تا عمق 1/5 متری حفر گردیده است. جمعا به تعداد 36 درصد حسگر مربوط به دستگاه رطوبت سنج خاک (TDR) در میان هر یک از لایه های خاک پروفیل های مذکور جایگذاری شده است و به مدت دو سال از نیمه اردیبهشت تا آخر مهر با فواصل زمانی یک هفته رطوبت خاک یادداشت برداری گردیده است. با استفاده از مقایسه آماری پراکندگی به روش فیشر و میانگین سری داده ها به روش دانکن، زیر گروه های همگن و متفاوت از هم تعیین گردیده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رژیم رطوبتی خاک بین عرصه پخش سیلاب و شاهد ازتفاوت معنی داری برخوردار بوده و بیشترین اختلاف تغییرات رطوبت خاک بین عرصه پخش سیلاب و شاهد تا اوایل تیرماه بوده است. از اوایل تیرماه به بعد منحنی های تغییرات رطوبت خاک نسبت به زمان با شیب کمتر ادامه یافته و به یکدیگر نزدیکتر شده اند. ضمنا در این دوره زمانی نیز تفاوت آماری معنی داری بین مقدار رطوبت در لایه های مختلف وجود داشته و این اختلاف متاثر از عمق و بافت لایه ها بوده است.


کلمات کلیدی:

پخش سیلاب ، رطوبت خاک ، رطوبت سنج ، زنجان


کلید واژه ها: زنجان