استفاده از تصاویر ماهواره ای در تهیه شکل کاربری و پوشش زمین در منطقه دشت قم

استفاده از تصاویر ماهواره ای در تهیه شکل کاربری و پوشش زمین در منطقه دشت قم

نویسنده‌گان:

[ علی اکبر نوروزی ] - عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
[
محمدمهدی فتاحی ] - کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان قم
[
شبنم صفارپور ] - کارشناس ارشد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

خلاصه مقاله:

با توجه به فقر شکل های پوشش زمین و استفاده از اراضی در ایران، هدف از این مقاله بررسی روش های تهیه شکل های پوشش زمین و استفاده از اراضی منطقه دشت قم، با استفاده از تصاویر ماهواره ای و انتخاب بهترین روش تهیه شکل ها در این منطقه است. روشهای طبقه بندی مورد نظر این مقاله عبارتند از : روش طبقه بندی نظارت شده تک باند، روش طبقه بندی نظارت شده چند باند، روش طبقه بندی هیبرید و روش طبقه بندی با استفاده از شاخصهای گیاهی است.


کلمات کلیدی:

تهیه شکل پوشش زمین و کاربری اراضی ، تصاویر ماهواره ای ، دشت قم ، ILWOS ، RS و GIS


کلید واژه ها: قم