تعیین دو زون اکولوژیکی و بررسی شرایط محیطی قدمه ممبر A سازند گچال بر اساس مطالعه مرجان ها

تعیین دو زون اکولوژیکی و بررسی شرایط محیطی قدمه ممبر A سازند گچال بر اساس مطالعه مرجان ها

نویسنده‌گان:

[ آزاده مهدوی فیض آبادی ] - دانشگاه فردوسی مشهد
[
علیرضا عاشوری ] - دانشگاه فردوسی مشهد
[
کاوه خاکسار ] - مرکز تحقیقات خاک و آبخیزداری جهاد سازندگی تهران

خلاصه مقاله:

مقطع چینه شناسی مورد مطالعه در ناحیه کلمرد، از حوضه های بلوک طبس (شرق ایران مرکزی) می باشد. به منظور تعیین شرایط پالئواکولوژی و فاکتورهای محیطی قدیمه، مرجان های (روگوزا و تابولانا) ممبر A سازند گچال در غرب شهر طبس مورد بررسی قرار گرفت که علاوه بر شناسایی و معرفی 16 جنس، 29 گونه و 4 زیر گونه و تعیین سن تورنزین برای افق مورد مطالعه، بر اساس شواخد ریخت شناسی سنگواره های مرجانی 2 زون اکولوژیکی نیز در منطقه شناسایی و شرایط محیط قدیمه این سازند در ناحیه مورد مطالعه بررسی گردید.


کلید واژه ها: خراسان جنوبى