تطابق نموداری در بیواستراتیگرافی سازند آسماری

تطابق نموداری در بیواستراتیگرافی سازند آسماری

نویسنده‌گان:

[ فرشته سجادی ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران
[
حسن امیری بختیار ] - شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
[
نوشین مرادی لیرگشاسی ] - آموزش و پرورش اهواز

خلاصه مقاله:

سازند آسماری با سن الیگوسن – میوسن، در میدان نفتی اهواز شامل، ماسه سنگ، آهک، آهک ماسه ای، آهک دولومیتی و مارن می باشد که قسمت عمده ای از آن تحت بخش ماسه سنگی اهواز (Ahvaz sst. Mbr.) نامگذاری شده است. به منظور بررسی ارتباط زماین و رخساره ای مقاطع چینه شناسی مورد مطالعه و تعیین نرخ تجمع سنگ یآنها و همچنین مشخص نمودن وجود یا عدم وجود گسل و ناپیوستگی عمده تعیین دقیق محدوده چینه شناسی میکروفسیلهای شناسایی شده در سازند آسماری میدان نفتی اهواز 7 مقطع تحت الارضی شامل چاههای شماره 11، 19، 20، 43، 45، 65 و 85 انتخاب شد و کلیه میکروفسیلها اعم از فرامینیفر ها ، جلبکها، بریوزواها موجود در سازند اسماری شناسایی گردیدند. چاه شماره 65 بعنوا مقطع مرجع استاندارد SRS انتخاب گردید و در مقابل سایر مقاطع روی محور x قرار گرفت و در نهایت 6 نمودار تطابقی مربوط به چاه های 11، 19، 20، 43، 45، 85 بدست آمد پس از رسم خط تطابق LOC در نمودارهای مقاطع مورد مطالعه مشخص گردید: قسمت بالا و پایین مقطع مرجع استاندارد (چاه شماره 65) درمقاطع مورد مقایسه وجود ندارد و در مقاطع تحت الارضی چاه های 11و45 روند رسوبگذاری سرعت کمتری نسبت به مقطع مرجع داشته است. خط تطابق در مقطع تحت الارضی چاه شماره 19 در درون یک شیار (Channel) ایجاد شده است لازم به ذکر است که این حالت زمانی دید می آید که محدوده های کلی چینه شناسی میکروفسیل ها در درون مقطع مرجع استاندارد مرکب (CRSR) کامل باشند.

کلید واژه ها: سایر موارد