بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند سروک در منطقه بروجن

بررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبی سازند سروک در منطقه بروجن

نویسنده‌گان:

[ حسن سرداقی صوفیانی ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
[
حسین وریزی مقدم ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

جهت تعیین محیط رسوبی سازند سروک یک مقطع چینه شناسی در ناودیس سبزه کوه (بروجن) مطالعه گردید. در ناحیه مورد مطالعه ضخامت سازند سروک 260 متر می باشد.
مطالعات صحرایی و ازمیاشگاهی منجر به شناسایی 9 میکروفاسیس کربناته گردید که در چهار گروه محیطی دریای باز، سد، لاگون و پهنه کشندی قرار گرفتند.
فقدان ریف، ریزش و جریانهای حاصل از توربیدایت نشانگر آن است که پلاتفرم کربناته سازند سروک در ناحیه مورد مطالعه از نوع رمپ هموکلینال می باشد. فراوانی رودیست ها و پلوئیدها نشان دهنده یک مجموعه فتوزوآن می ابشد و حاکی از تشکیل رسوبات در آب و هوای حاره ای است.


کلید واژه ها: چهارمحال