بازنگری سن سازند میشان در برش نمونه بر مبنای نانوفسیل های آهکی

بازنگری سن سازند میشان در برش نمونه بر مبنای نانوفسیل های آهکی

نویسنده‌گان:

[ علی اصغر فشکی ] - دانشکد علوم زمین، دانشگاه بهشتی
[
انوشیروان کنی ] - دانشکد علوم زمین، دانشگاه بهشتی
[
هرمز قلاوند ] - دانشکد علوم زمین، دانشگاه بهشتی

خلاصه مقاله:

برش نمونه سازند میشان از لحاظ زیست چینه ای بر مبنای نانوفسیل های آهکی مورد مطالعه قرار گرفته و با بیوزون های استاندارد Okada & Bukry (1980) , Mortint (1971) مقایسه شده است. بر اساس این تحقیق سازند میشان در بر گیرنده زونهای NN6-NN7 (CN5) برای سازند میشان از میوسنن زیرین – میانی تصحیح شده و فقط سن Serravalin (دومین آشکوب میوسن میانی) برای تمامی ضخامت این سازند در برش نمونه تایید می گردد در پایان علل تناقش سنی با یافته های قبلی در حد امکان بحث خواهد شد.


کلید واژه ها: سایر موارد