چینه شناسی و آمونیت های سازند سنگانه در حوضه کپه داغ ، شمال شرق ایران

چینه شناسی و آمونیت های سازند سنگانه در حوضه کپه داغ ، شمال شرق ایران

نویسنده:

[ سیدناصر رئیس السادات ] - گروه زمین شناسی، دانشگاه بیرجند

خلاصه مقاله:

حوضه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران قرار دارد. در این تحقیق چینه شناسی و آمونیت های سازند سنگانه مورد بررسی قرار گرفته است. تعداد ده ستون چینه شناسی اندازه گیری و بیش از 350 نمونه برداشت شده است. ضخامت سازند سنگانه در طول حوضه متغیر بوده و بیشترین ضخامت را در قسمت میانی حوضه دارد.
جنس ها و گونه هایی از خانواده های Ancyloceratidae, Deshayesitidae, Desmoceratidae, Douvilleiceratidae, Cymatoceratidae, Oppeliidae, parachoplitidae دراین مطالعه شناسایی و گزارش شده است. این مجموعه فسیلی سنی معادل آپسین زیرین – تا پایین ترین قسمت آلبین زیرین را مشخص می سازد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى