مشخصات رسوب شناسی توالیهای بوما در سازند زیوه ، دشت مغان

مشخصات رسوب شناسی توالیهای بوما در سازند زیوه ، دشت مغان

نویسنده:

[ عبدالحسین امینی ] - دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

مطالعه حاضر به عنوان بخشی از یک طرح جامع که بازسای شرایط محیطی سازند زیوه را در دستور کار خود دارد به توصیف مشخصه های سنگشناسی توالیهای بوما در مقطه تیپ این سازند و کاربرد این توالیها در بازسازی شرایط محیطی می پردازد. بررسی مشخصات سنگ شناسی ساختهای رسوبی ، فرم هندسی، ضمائم فسیلی، و طرح پالئوکارنت در کنارمطالعات پتروگرافی امکان تفکیک رخساره های متفاوت این سارند و چهار نوع تولای رسوبی با مشخصه های مربوط به جریانهای آشفته را فراهم نموده است.
مشخصه های رسوب شناسی توالیهای مذکور، رسوبگذاری توسط جریانهای چگال با فراوانی ذرات معلق (Turbidity currents) در بخش انتهایی یک پهنه دلتایی (Distal Delta plain) و ابتدای پیشانی دلتا (Proximal Delta Front) را نشان می دهند. این محیطهای رسوبگذاری بخشی از یک محیط ساحلی قوسی (Lobate shoreline) تحت سلطه رودخانه (Fluvial dominated) تفسیر شده اند.

کلید واژه ها: اردبیل